FLOWLEZ

Zásady ochrany osobních údajů

1. Obecná ustanovení

Tato politika zpracování osobních údajů byla vypracována v souladu s požadavky zákona a určuje postup zpracování osobních údajů a opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů přijatá Správou stránky flowlez.com (dále jen jako Provozovatel).

1.1. Provozovatel si jako svůj nejdůležitější cíl a podmínku pro realizaci svých činností stanoví dodržování lidských a občanských práv a svobod při zpracování svých osobních údajů, včetně ochrany práv na soukromí, osobních a rodinných tajemství.

1.2. Tato politika Provozovatele týkající se zpracování osobních údajů (dále jen Zásady) se vztahuje na všechny informace, které může Provozovatel obdržet o návštěvnících webu flowlez.com.

2. Základní pojmy použité v zásadách

2.1. Automatizované zpracování osobních údajů - zpracování osobních údajů pomocí výpočetní techniky;

2.2. Blokování osobních údajů - dočasné ukončení zpracování osobních údajů (s výjimkou případů, kdy je zpracování nezbytné k objasnění osobních údajů);

2.3. Webové stránky - soubor grafických a informačních materiálů, jakož i počítačových programů a databází zajišťujících jejich dostupnost na internetu na síťové adrese flowlez.com;

2.4. Informační systém osobních údajů - soubor osobních údajů obsažených v databázích a informačních technologiích a technických prostředcích zajišťujících jejich zpracování;

2.5. Depersonalizace osobních údajů - akce, v jejichž důsledku nelze bez použití dalších informací určit vlastnictví osobních údajů konkrétním Uživatelem nebo jiným subjektem osobních údajů;

2.6. Zpracování osobních údajů - jakákoli akce (operace) nebo soubor akcí (operací) prováděných pomocí automatizačních nástrojů nebo bez použití těchto nástrojů s osobními údaji, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, akumulace, ukládání, objasnění (aktualizace, změna), extrakce , používání, přenos (distribuce, poskytování, přístup), depersonalizace, blokování, mazání, ničení osobních údajů;

2.7. Provozovatel - státní orgán, orgán obce, právnická osoba nebo fyzická osoba, nezávisle nebo společně s jinými osobami organizujícími a (nebo) provádějícími zpracování osobních údajů, jakož i určování účelů zpracování osobních údajů, složení osobní údaje, které mají být zpracovány, akce (operace) prováděné s osobními údaji;

2.8. Osobní údaje - jakékoli informace týkající se přímo nebo nepřímo konkrétního nebo identifikovatelného uživatele webu flowlez.com;

2.9. Uživatel - jakýkoli návštěvník webu flowlez.com;

2.10. Poskytování osobních údajů - akce zaměřené na zveřejnění osobních údajů určité osobě nebo určitému okruhu osob;

2.11. Šíření osobních údajů - jakékoli akce zaměřené na zveřejnění osobních údajů neomezenému okruhu osob (předávání osobních údajů) nebo na seznámení s osobními údaji neomezeného počtu osob, včetně zveřejnění osobních údajů v médiích, zveřejnění na informační a telekomunikační sítě nebo poskytování přístupu k osobním údajům jakýmkoli jiným způsobem;

2.12. Přeshraniční předávání osobních údajů - předávání osobních údajů na území cizího státu orgánu cizího státu, zahraniční fyzické osobě nebo zahraniční právnické osobě;

2.13. Zničení osobních údajů - jakékoli kroky, v důsledku kterých jsou osobní údaje nenávratně zničeny s nemožností dalšího obnovení obsahu osobních údajů v informačním systému osobních údajů a (nebo) jsou zničeni hmotní nositelé osobních údajů.

3. Provozovatel může zpracovávat následující osobní údaje uživatele

3.1. Celé jméno;

3.2. Emailová adresa;

3.3. Telefonní čísla;

3.4. Rok, měsíc, datum a místo narození;

3.5. Fotky;

3.6. Web také shromažďuje a zpracovává anonymizované údaje o návštěvnících (včetně souborů cookie) pomocí internetových statistických služeb (Yandex Metrica a Google Analytics a další).

3.7. Výše uvedené údaje dále v textu Zásad spojuje obecná koncepce osobních údajů.

4. Účely zpracování osobních údajů

4.1. Účelem zpracování osobních údajů uživatele je informovat uživatele zasláním e-mailů; poskytování přístupu uživateli ke službám, informacím a / nebo materiálům obsaženým na webových stránkách.

4.2. Provozovatel má dále právo zasílat Uživateli oznámení o nových produktech a službách, speciálních nabídkách a různých událostech. Uživatel může kdykoli odmítnout přijímat informační zprávy zasláním dopisu Provozovateli na e-mailovou adresu flowlez.com@gmail.com s poznámkou „Odmítnutí oznámení o nových produktech a službách a speciálních nabídkách“.

4.3. Anonymizovaná data uživatelů shromážděná pomocí internetových statistických služeb se používají ke shromažďování informací o akcích uživatelů na webu, ke zlepšování kvality webu a jeho obsahu.

5. Právní základ pro zpracování osobních údajů

5.1. Provozovatel zpracovává osobní údaje uživatele, pouze pokud jsou vyplněny a / nebo odeslány uživatelem nezávisle prostřednictvím zvláštních formulářů umístěných na webu flowlez.com. Uživatel vyplněním příslušných formulářů a / nebo zasláním svých osobních údajů Provozovateli souhlasí s těmito Zásadami.

5.2. Provozovatel zpracovává anonymizované údaje o Uživateli, pokud je to povoleno v nastavení prohlížeče Uživatele (je povoleno ukládání cookies a používání technologie JavaScript).

6. Postup shromažďování, uchovávání, předávání a dalších druhů zpracování osobních údajů

Zabezpečení osobních údajů zpracovávaných Provozovatelem je zajištěno implementací zákonných, organizačních a technických opatření nezbytných k úplnému dodržení požadavků aktuálních právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

6.1. Provozovatel zajišťuje bezpečnost osobních údajů a přijímá veškerá možná opatření k vyloučení přístupu k osobním údajům neoprávněných osob.

6.2. Osobní údaje uživatele nebudou za žádných okolností nikdy předány třetím osobám, s výjimkou případů souvisejících s implementací aktuálních právních předpisů.

6.3. V případě odhalení nepřesností v osobních údajích je Uživatel může samostatně aktualizovat zasláním oznámení Provozovateli na e-mailovou adresu Provozovatele flowlez.com@gmail.com označenou „Aktualizace osobních údajů“.

6.4. Doba zpracování osobních údajů je neomezená. Uživatel může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat zasláním oznámení Provozovateli prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu Provozovatele flowlez.com@gmail.com s poznámkou „Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů data".

7. Přeshraniční přenos osobních údajů

7.1. Před zahájením přeshraničního předávání osobních údajů je provozovatel povinen zajistit, aby cizí stát, na jehož území má předávat osobní údaje, poskytoval spolehlivou ochranu práv subjektů osobních údajů.

7.2. Přeshraniční přenos osobních údajů na území cizích států, které nesplňují výše uvedené požadavky, lze provést pouze tehdy, pokud subjekt osobních údajů písemně souhlasí s přeshraničním přenosem svých osobních údajů a / nebo provedením dohoda, jejíž smluvní stranou je subjekt osobních údajů.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Uživatel může obdržet jakékoli vysvětlení ohledně zájmů týkajících se zpracování jeho osobních údajů kontaktováním Provozovatele prostřednictvím e-mailu flowlez.com@gmail.com.

8.2. Tento dokument bude odrážet veškeré změny v zásadách zpracování osobních údajů Provozovatelem. Zásada je platná neomezeně dlouho, dokud není nahrazena novou verzí.

8.3. Aktuální verze zásad je volně dostupná na internetu na adrese flowlez.com/ru/cms/policy/.