FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
píseň

Mikol Ha'ahavot

album
hudebník
žánry
rok


Poslouchejte píseň The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot online


  • The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot


Text písně The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot


Kol reg'a shenish'ar - zikaron yashan
Vekol mah shenishkach im hashanim
Kol shek'var avar
Ha'im tizkor otanu
Ha'im ted'a? Atah sham bekulam

Kol michtav she'lo nichtav
Kol shene'emar
Bechol siman asher negaleh elai
Ve'omer otcha
Haboker she'oleh, aleh nosher
Yare'ach bachalon

Mi kol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Ha'im tishm'a koli kore lecha
Ha'im ted'a?
Ha'im tizkor shtikot yafot
Et lechashat kolcha, et mag'a yadcha

Mikol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Atah rachok mimeni velibi chaser otcha
Velo bikashti li davar
Milvad lihyot shelcha
Milvad lihyot itcha

Překlad písní The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot do češtiny


Kol reg'a shenish'ar - zikaron yashan
Vekol mah shenishkach im hashanim
Kol shek'var avar
Ha'im tizkor otanu
Ha'im ted'a? Atah falešný bekulam

Kol michtav ona'lo nichtav
Kol shene'emar
Bechol siman asher negaleh elai
Ve'omer otcha
Haboker ona'oleh, aleh nosher
Yare'ach bachalon

Mi kol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Ha'im tishm'a koli kore lecha
Ha'im ted'a?
Ha'im tizkor shtikot yafot
Et lechashat kolcha, et mag'a yadcha

Mikol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Atah rachok mimeni velibi pronásledovatel otcha
Velo bikashti li davar
Milvad lihyot shelcha
Milvad lihyot itcha


Hudební videoklip The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot sledovat online  • The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot

Populární písně The Idan Raichel Project