FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
Lied

Ale Nisa Baruach

Album
Musiker
Genres
Jahr


Hör dir das Lied an The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach online


  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


Liedtext The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


Kol kach harbeh milim
Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim
Atah medaber
Shotek lerega, ad lerega acher

Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Shaket misaviv
Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ach mitromem
Nofel al hash'vil

Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv...

Liedübersetzung The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach ins Deutsche


Kol kach harbeh milim
Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim
Atah Medaber
Shotek lerega, ad lerega acher

Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Shaket misaviv
Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ach mitromem
Nofel al hash'vil

Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv ...


Musikvideoclip The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach Online schauen  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach

Beliebte Lieder The Idan Raichel Project