FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
Lied

Mikol Ha'ahavot

Album
Musiker
Genres
Jahr


Hör dir das Lied an The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot online


  • The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot


Liedtext The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot


Kol reg'a shenish'ar - zikaron yashan
Vekol mah shenishkach im hashanim
Kol shek'var avar
Ha'im tizkor otanu
Ha'im ted'a? Atah sham bekulam

Kol michtav she'lo nichtav
Kol shene'emar
Bechol siman asher negaleh elai
Ve'omer otcha
Haboker she'oleh, aleh nosher
Yare'ach bachalon

Mi kol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Ha'im tishm'a koli kore lecha
Ha'im ted'a?
Ha'im tizkor shtikot yafot
Et lechashat kolcha, et mag'a yadcha

Mikol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Atah rachok mimeni velibi chaser otcha
Velo bikashti li davar
Milvad lihyot shelcha
Milvad lihyot itcha

Liedübersetzung The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot ins Deutsche


Kol reg'a shenish'ar - zikaron yashan
Vekol mah shenishkach im hashanim
Kol shek'var avar
Ha'im tizkor otanu
Ha'im ted'a? Atah sham bekulam

Kol michtav she'lo nichtav
Kol shene'emar
Bechol siman asher negaleh elai
Ve'omer otcha
Haboker she'oleh, aleh nosher
Yare'ach Bachalon

Mi kol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Ha'im tishm'a koli kore lecha
Ha'im ted'a?
Ha'im tizkor shtikot yafot
Et lechashat kolcha und mag'a yadcha

Mikol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Atah Rachok Mimeni Velibi Chaser Otcha
Velo bikashti li davar
Milvad Lihyot Shelcha
Milvad Lihyot Juckreiz


Musikvideoclip The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot Online schauen  • The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot

Beliebte Lieder The Idan Raichel Project