FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
Lied

Yesh Bi Od Ko'Ach

Album
Musiker
Genres
Jahr


Hör dir das Lied an The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach online


  • The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach


Liedtext The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach


Yesh bi od koach achshav
K'shehalachta chiyech li yare'ach
Natan et oro bechalom
Vehalailah kvar lo mefachedet
Levad lihyot vechalom
Hineh shuv

Zeh atah shenoge'a
Atah shebore'ach
Ted'a ein li reg'a
Afilu dakah lechakot
Vehashemesh hayom
Me'irah li latzet
El hayam hagadol

Yesh bi od koach achshav
Rak tani'ach hakol kvar nichtam venislach
Vehalev mitrape
Vegashem nifsak
Az chozer shuv hayare'ach
Ha'aviv shuv magi'a
Veshuv

Zeh atah shenoge'a...

Liedübersetzung The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach ins Deutsche


Yesh bi od koach achshav
K'shehalachta chiyech li yare'ach
Natan et oro bechalom
Vehalailah kvar lo mefachedet
Levad lihyot vechalom
Hineh shuv

Zeh atah shenoge'a
Atah shebore'ach
Ted'a ein li reg'a
Afilu dakah lechakot
Vehashemesh Hayom
Me'irah li latzet
El Hayam Hagadol

Yesh bi od koach achshav
Rak tani'ach hakol kvar nichtam venislach
Vehalev Mitrape
Vegashem nifsak
Az chozer shuv hayare'ach
Ha'aviv shuv magi'a
Veshuv

Zeh atah shenoge'a ...


Musikvideoclip The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach Online schauen  • The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach

Beliebte Lieder The Idan Raichel Project