FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
τραγούδι

Ein Li Terutzim

άλμπουμ
hudebník
είδη
έτος


Ακου το τραγούδι The Idan Raichel Project - Ein Li Terutzim Σε σύνδεση


  • The Idan Raichel Project - Ein Li Terutzim


Στίχοι τραγουδιού The Idan Raichel Project - Ein Li Terutzim


Ein li teirutzim
Yesh li sibot meshunot
K'mo hashemesh shak'ah
K'mo shene'elamta atah

Ein li teirutzim
Yesh li sibot acherot
K'mo hashemesh zarchah
Lefet'a chazarta atah

K'mo anan she'ba veholech baru'ach
Gam atah tashuv lanu'ach
K'mo chalom besof hayom
Shuv takum, shuv te'alem

Μετάφραση τραγουδιού The Idan Raichel Project - Ein Li Terutzim στα ελληνικά


Ein li teirutzim
Yesh li sibot meshunot
K'mo hashemesh shak'ah
K'mo shene'elamta atah

Ein li teirutzim
Yesh li sibot acherot
K'mo hashemesh zarchah
Lefet'a chazarta atah

K'mo anan she'ba Veholech baru'ach
Gam atah tashuv lanu'ach
K'mo chalom besof hayom
Shuv takum, shuv te'alem


Μουσικό βίντεο κλιπ The Idan Raichel Project - Ein Li Terutzim παρακολουθήστε στο διαδίκτυο  • The Idan Raichel Project - Ein Li Terutzim

Δημοφιλή τραγούδια The Idan Raichel Project