FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
τραγούδι

Mikol Ha'ahavot

άλμπουμ
hudebník
είδη
έτος


Ακου το τραγούδι The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot Σε σύνδεση


  • The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot


Στίχοι τραγουδιού The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot


Kol reg'a shenish'ar - zikaron yashan
Vekol mah shenishkach im hashanim
Kol shek'var avar
Ha'im tizkor otanu
Ha'im ted'a? Atah sham bekulam

Kol michtav she'lo nichtav
Kol shene'emar
Bechol siman asher negaleh elai
Ve'omer otcha
Haboker she'oleh, aleh nosher
Yare'ach bachalon

Mi kol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Ha'im tishm'a koli kore lecha
Ha'im ted'a?
Ha'im tizkor shtikot yafot
Et lechashat kolcha, et mag'a yadcha

Mikol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Atah rachok mimeni velibi chaser otcha
Velo bikashti li davar
Milvad lihyot shelcha
Milvad lihyot itcha

Μετάφραση τραγουδιού The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot στα ελληνικά


Kol reg'a shenish'ar - zikaron yashan
Vekol mah shenishkach im hashanim
Kol shek'var avar
Χαϊμ τικκόρ Οτάνο
Χαμ Τεντά; Atah sham bekulam

Kol michtav she'lo nichtav
Kol shene'emar
Bechol siman asher negaleh elai
Ve'omer otcha
Haboker she'oleh, aleh nosher
Yare'ach bachalon

Mi kol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Χάιμ tishm'a koli kore lecha
Χαμ Τεντά;
Χαϊμ τικκόρ σίκτοτ ήφωτ
Et lechashat kolcha, et mag'a yadcha

Mikol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Atah rachok mimeni velibi chaser otcha
Velo bikashti li davar
Milvad lihyot shelcha
Milvad lihyot itcha


Μουσικό βίντεο κλιπ The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot παρακολουθήστε στο διαδίκτυο  • The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot

Δημοφιλή τραγούδια The Idan Raichel Project