FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - The Idan Raichel Project (2002)
τραγούδι

Shoshanim Atzuvot

άλμπουμ
hudebník
είδη
έτος


Ακου το τραγούδι The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot Σε σύνδεση


  • The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot


Στίχοι τραγουδιού The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot


Sham baharim sheme'al hak'far shelanu
Yesh sham gan shel shoshanim
Machar etze li hesh'kem baboker
Im tziyutz hatziporim

Avi le'ahuvi misham perach
Mis'deh ha'adumim
Ed'a ani shelo
Ve'hu sheli le'olamim...

Yaradti mehahar likfar shelanu
Bishe'arei shoshanim
Ach ahuvi lo babait
Sheket bein hachadarim

Sham al hahar sheme'al hak'far shelanu
Ahuvi balailah lo chazar
Matza lo ahuvah acheret
Velibi nishbar...

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

Μετάφραση τραγουδιού The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot στα ελληνικά


Sham baharim sheme'al haq'far shelanu
Yesh sham gan shel shoshanim
Machar etze li hesh'kem baboker
Είμαι tziyutz hatziporim

Avi le'ahuvi misham perach
Mis'deh ha'adumim
Ed'a ani shelo
Ve'hu sheli le'olamim ...

Yaradti mehahar likfar shelanu
Bishe'arei shoshanim
Αχ ahuvi lo babait
Sheket bein hachadarim

Sham al hahar sheme'al hak'far shelanu
Ahuvi balailah lo chazar
Matza lo ahuvah acheret
Velibi nishbar ...

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah ...
Λοιπόν ... Shoshanim atzuvot, όχημα

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah ...
Λοιπόν ... Shoshanim atzuvot, όχημα


Μουσικό βίντεο κλιπ The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot παρακολουθήστε στο διαδίκτυο  • The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot

Δημοφιλή τραγούδια The Idan Raichel Project