FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
song

Ale Nisa Baruach

album
artist
genres
year


Listen to the song The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach online


  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


Song lyrics The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


Kol kach harbeh milim
Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim
Atah medaber
Shotek lerega, ad lerega acher

Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Shaket misaviv
Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ach mitromem
Nofel al hash'vil

Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv...

Song translation The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach into English


Kol kach harbeh milim
Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim
Atah medaber
Shotek lerega, ad lerega acher

Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Shaket misaviv
Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ach mitromem
Nofel al hash'vil

Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv ...


Music video clip The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach watch online  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach

Popular songs The Idan Raichel Project