FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - The Idan Raichel Project (2002)
song

Medabrim Besheket

album
artist
genres
year


Listen to the song The Idan Raichel Project - Medabrim Besheket online


  • The Idan Raichel Project - Medabrim Besheket


Song lyrics The Idan Raichel Project - Medabrim Besheket


Daber elai milim p'shutot k'mo shehayinu pa'am
Kshe'od katavta michtavim shel ahavah
K'mo shehayita mechabek nish'ar iti velo bore'ach
Hayita ba mevi li perach

Daber elai milim p'shutot k'mo shehayinu pa'am
Kshe'od hayita mistakel alai
Nir'demet letzidchah k'mo shehayita do'eg
Im tamid ehyeh shelchah

Pa'am hayinu medabrim me'at
Hayinu medabrim besheket, medabrim leat
Hayita mistakel li ba'einaim k'shedibarti itcha

Pa'am hayinu medabrim me'at
Hayinu medabrim besheket, medabrim leat
Hayita mistakel li ba'einaim k'shedibarti itcha

Daber elai milim p'shutot k'mo shehayinu pa'am
Kshe'od hayita mistakel alai
Nir'demet letzidchah k'mo shehayita do'eg
Im tamid ehyeh shelchah

Pa'am hayinu medabrim me'at
Hayinu medabrim besheket, medabrim leat
Hayita mistakel li ba'einaim k'shedibarti itcha

Pa'am hayinu medabrim me'at
Hayinu medabrim besheket, medabrim leat
Hayita mistakel li ba'einaim k'shedibarti itcha

Techabek oti chazak ve'al tar'peh
Yamim kashim ovrim
Ani nofelet mehakoved al k'tefai
Ani nofelet mehakoved al k'tefai

Song translation The Idan Raichel Project - Medabrim Besheket into English


Daber elai milim p'shutot k'mo shehayinu pa'am
Kshe'od katavta michtavim shel ahavah
Kmo shehayita mechabek nish'ar iti velo bore'ach
Hayita ba mevi li perach

Daber elai milim p'shutot k'mo shehayinu pa'am
Kshe'od hayita mistakel alai
Nirdemet letzidchah kmo shehayita doeg
Im tamid ehyeh shelchah

Pa'am hayinu medabrim me'at
Hainin medabrim besheket, medabrim leat
Hayita mistakel li ba'einaim k'shedibarti itcha

Pa'am hayinu medabrim me'at
Hayinu medabrim besheket, medabrim leat
Hayita mistakel li ba'einaim k'shedibarti itcha

Daber elai milim p'shutot k'mo shehayinu pa'am
Kshe'od hayita mistakel alai
Nirdemet letzidchah kmo shehayita doeg
Im tamid ehyeh shelchah

Pa'am hayinu medabrim me'at
Hayinu medabrim besheket, medabrim leat
Hayita mistakel li ba'einaim k'shedibarti itcha

Pa'am hayinu medabrim me'at
Hainin medabrim besheket, medabrim leat
Hayita mistakel li ba'einaim k'shedibarti itcha

Techabek oti chazak ve'al tar'peh
Yamim kashim ovrim
Ani nofelet mehakoved al k'tefai
Ani nofelet mehakoved al ktefai


Music video clip The Idan Raichel Project - Medabrim Besheket watch online  • The Idan Raichel Project - Medabrim Besheket

Popular songs The Idan Raichel Project