FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - The Idan Raichel Project (2002)
song

Shoshanim Atzuvot

album
artist
genres
year


Listen to the song The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot online


  • The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot


Song lyrics The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot


Sham baharim sheme'al hak'far shelanu
Yesh sham gan shel shoshanim
Machar etze li hesh'kem baboker
Im tziyutz hatziporim

Avi le'ahuvi misham perach
Mis'deh ha'adumim
Ed'a ani shelo
Ve'hu sheli le'olamim...

Yaradti mehahar likfar shelanu
Bishe'arei shoshanim
Ach ahuvi lo babait
Sheket bein hachadarim

Sham al hahar sheme'al hak'far shelanu
Ahuvi balailah lo chazar
Matza lo ahuvah acheret
Velibi nishbar...

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

Song translation The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot into English


Sham baharim sheme'al haq'far shelanu
Yesh sham gan shel shoshanim
Machar etze li hesh'kem baboker
Im tziyutz hatziporim

Avi le'ahuvi misham perach
Mis'deh ha'adumim
Ed'a ani shelo
Ve'hu sheli le'olamim ...

Yaradti mehahar likfar shelanu
Bishe'arei shoshanim
Ach ahuvi lo babait
Sheket bein hachadarim

Sham al hahar sheme'al hak'far shelanu
Ahuvi balailah lo chazar
Matza lo ahuvah acheret
Velibi nishbar ...

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah ...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo ...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah ...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo ...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po


Music video clip The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot watch online  • The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot

Popular songs The Idan Raichel Project