FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
canción

Ale Nisa Baruach

álbum
músico
géneros
año


Escucha la canción The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach en línea


  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


Letras de canciones The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


Kol kach harbeh milim
Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim
Atah medaber
Shotek lerega, ad lerega acher

Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Shaket misaviv
Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ach mitromem
Nofel al hash'vil

Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv...

Traducción de canciones The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach al español


Kol kach harbeh milim
Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim
Atah medaber
Shotek lerega, ad lerega acher

Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Shaket misaviv
Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ach mitromem
Nofel al hash'vil

Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv ...


Videoclip musical The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach ver en linea  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach

Canciones populares The Idan Raichel Project