FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
canción

Yesh Bi Od Ko'Ach

álbum
músico
géneros
año


Escucha la canción The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach en línea


  • The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach


Letras de canciones The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach


Yesh bi od koach achshav
K'shehalachta chiyech li yare'ach
Natan et oro bechalom
Vehalailah kvar lo mefachedet
Levad lihyot vechalom
Hineh shuv

Zeh atah shenoge'a
Atah shebore'ach
Ted'a ein li reg'a
Afilu dakah lechakot
Vehashemesh hayom
Me'irah li latzet
El hayam hagadol

Yesh bi od koach achshav
Rak tani'ach hakol kvar nichtam venislach
Vehalev mitrape
Vegashem nifsak
Az chozer shuv hayare'ach
Ha'aviv shuv magi'a
Veshuv

Zeh atah shenoge'a...

Traducción de canciones The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach al español


Yesh bi od koach achshav
K'shehalachta chiyech li yare'ach
Natan et oro bechalom
Vehalailah kvar lo mefachedet
Levad lihyot vechalom
Hineh shuv

Zeh atah shenoge'a
Atah shebore'ach
Ted'a ein li reg'a
Afilu dakah lechakot
Vehashemesh hayom
Me'irah li latzet
El hayam hagadol

Yesh bi od koach achshav
Rak tani'ach hakol kvar nichtam venislach
Vehalev mitrape
Vegashem nifsak
Az chozer shuv hayare'ach
Ha'aviv shuv magi'a
Veshuv

Zeh atah shenoge'a ...


Videoclip musical The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach ver en linea  • The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach

Canciones populares The Idan Raichel Project