FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
chanson

Ale Nisa Baruach

album
musicien
genres
an


Écoute la chanson The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach en ligne


  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


Paroles de chansons The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


Kol kach harbeh milim
Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim
Atah medaber
Shotek lerega, ad lerega acher

Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Shaket misaviv
Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ach mitromem
Nofel al hash'vil

Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv...

Traduction de chanson The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach en français


Kol kach harbeh milim
Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim
Atah medaber
Shotek lerega, ad lerega acher

Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Shaket misaviv
Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Mitromem Aleh nisa baru'ach
Nofel al hash'vil

Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv ...


Clip vidéo musical The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach regarder en ligne  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach

Chansons populaires The Idan Raichel Project