FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - The Idan Raichel Project (2002)
chanson

Shoshanim Atzuvot

album
musicien
genres
an


Écoute la chanson The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot en ligne


  • The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot


Paroles de chansons The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot


Sham baharim sheme'al hak'far shelanu
Yesh sham gan shel shoshanim
Machar etze li hesh'kem baboker
Im tziyutz hatziporim

Avi le'ahuvi misham perach
Mis'deh ha'adumim
Ed'a ani shelo
Ve'hu sheli le'olamim...

Yaradti mehahar likfar shelanu
Bishe'arei shoshanim
Ach ahuvi lo babait
Sheket bein hachadarim

Sham al hahar sheme'al hak'far shelanu
Ahuvi balailah lo chazar
Matza lo ahuvah acheret
Velibi nishbar...

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

Traduction de chanson The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot en français


Sham baharim sheme'al haq'far shelanu
Yesh sham gan shel shoshanim
Machar etze li hesh'kem baboker
Im tziyutz hatziporim

Avi le'ahuvi misham perach
Mis'deh ha'adumim
Ed'a ani shelo
Ve'hu sheli le'olamim ...

Yaradti mehahar likfar shelanu
Bishe'arei shoshanim
Ach ahuvi lo babait
Sheket bein hachadarim

Sham al hahar sheme'al hak'far shelanu
Ahuvi balailah lo chazar
Matza lo ahuvah acheret
Velibi nishbar ...

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah ...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo ...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah ...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo ...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po


Clip vidéo musical The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot regarder en ligne  • The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot

Chansons populaires The Idan Raichel Project