FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
chanson

Yesh Bi Od Ko'Ach

album
musicien
genres
an


Écoute la chanson The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach en ligne


  • The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach


Paroles de chansons The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach


Yesh bi od koach achshav
K'shehalachta chiyech li yare'ach
Natan et oro bechalom
Vehalailah kvar lo mefachedet
Levad lihyot vechalom
Hineh shuv

Zeh atah shenoge'a
Atah shebore'ach
Ted'a ein li reg'a
Afilu dakah lechakot
Vehashemesh hayom
Me'irah li latzet
El hayam hagadol

Yesh bi od koach achshav
Rak tani'ach hakol kvar nichtam venislach
Vehalev mitrape
Vegashem nifsak
Az chozer shuv hayare'ach
Ha'aviv shuv magi'a
Veshuv

Zeh atah shenoge'a...

Traduction de chanson The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach en français


Yesh bi od koach achshav
K'shehalachta chiyech li yare'ach
Natan et oro bechalom
Vehalailah kvar lo mefachedet
Levad lihyot vechalom
Hineh shuv

Zeh atah shenoge'a
Atah shebore'ach
Ted'a ein li reg'a
Afilu dakah lechakot
Vehashemesh hayom
Me'irah li latzet
El hayam hagadol

Yesh bi od koach achshav
Rak tani'ach hakol kvar nichtam venislach
Vehalev mitrape
Vegashem nifsak
Az chozer shuv hayare'ach
Ha'aviv shuv magi'a
Veshuv

Zeh atah shenoge'a ...


Clip vidéo musical The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach regarder en ligne  • The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach

Chansons populaires The Idan Raichel Project