FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
dal

Ale Nisa Baruach

album
zenész
műfajok
év


Hallgasd a zenét The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach online


  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


Dalszövegek The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


Kol kach harbeh milim
Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim
Atah medaber
Shotek lerega, ad lerega acher

Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Shaket misaviv
Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ach mitromem
Nofel al hash'vil

Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv...

Dal fordítása The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach magyarra


Kol kach harbeh milim kép Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim
Atah-érme Shotek lerega, ad lerega acher
katalógusa Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Shaket misaviv kép Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ach mitromem
Nofel al hash'vil
katalógusa Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv ...


Zenei videoklip The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach Nézd online



  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach

Népszerű dalok The Idan Raichel Project