FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
dal

Ein Li Terutzim

album
zenész
műfajok
év


Hallgasd a zenét The Idan Raichel Project - Ein Li Terutzim online


  • The Idan Raichel Project - Ein Li Terutzim


Dalszövegek The Idan Raichel Project - Ein Li Terutzim


Ein li teirutzim
Yesh li sibot meshunot
K'mo hashemesh shak'ah
K'mo shene'elamta atah

Ein li teirutzim
Yesh li sibot acherot
K'mo hashemesh zarchah
Lefet'a chazarta atah

K'mo anan she'ba veholech baru'ach
Gam atah tashuv lanu'ach
K'mo chalom besof hayom
Shuv takum, shuv te'alem

Dal fordítása The Idan Raichel Project - Ein Li Terutzim magyarra


Ein li teirutzim
Igen li sibot meshunot
K'mo hashemesh shak'ah
K'mo shene'elamta atah
katalógusa Ein li teirutzim
Igen, liibot acherot
K'mo hashemesh zarchah
Lefet'a chazarta atah
katalógusa K'mo anan she veba veholech baru'ach
Gam atah tashuv lanu'ach
K'mo chalom mellett széna
Shuv takum, shuv te'alem


Zenei videoklip The Idan Raichel Project - Ein Li Terutzim Nézd online  • The Idan Raichel Project - Ein Li Terutzim

Népszerű dalok The Idan Raichel Project