FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
dal

Mikol Ha'ahavot

album
zenész
műfajok
év


Hallgasd a zenét The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot online


  • The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot


Dalszövegek The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot


Kol reg'a shenish'ar - zikaron yashan
Vekol mah shenishkach im hashanim
Kol shek'var avar
Ha'im tizkor otanu
Ha'im ted'a? Atah sham bekulam

Kol michtav she'lo nichtav
Kol shene'emar
Bechol siman asher negaleh elai
Ve'omer otcha
Haboker she'oleh, aleh nosher
Yare'ach bachalon

Mi kol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Ha'im tishm'a koli kore lecha
Ha'im ted'a?
Ha'im tizkor shtikot yafot
Et lechashat kolcha, et mag'a yadcha

Mikol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Atah rachok mimeni velibi chaser otcha
Velo bikashti li davar
Milvad lihyot shelcha
Milvad lihyot itcha

Dal fordítása The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot magyarra


Kol reg'a shenish'ar - zikaron yashan
Vekol mah shenishkach im hashanim
Kol shek'var avar
Ha'im tizkor otanu
Ha'im ted'a? Atah fiktív bekulam
katalógusa Kol michtav ő lesz nichtav
Kol shene'emar
Bechol siman asher negaleh elai
Ve'omer otcha
Haboker she'oleh, aleh nosher
Yare'ach bachalon
katalógusa Mi kol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Ha'im tishm'a koli kore lecha
Ha'im ted'a?
Ha'im tizkor shtikot yafot
A lechahat kolcha, és a yadcha
katalógusa Mikol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Atah rachok mimeni velibi chaser otcha
Velo bikashti li davar
Milvad lihyot shelcha
Milvad lihyot itcha


Zenei videoklip The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot Nézd online  • The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot

Népszerű dalok The Idan Raichel Project