FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
dal

Yesh Bi Od Ko'Ach

album
zenész
műfajok
év


Hallgasd a zenét The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach online


  • The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach


Dalszövegek The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach


Yesh bi od koach achshav
K'shehalachta chiyech li yare'ach
Natan et oro bechalom
Vehalailah kvar lo mefachedet
Levad lihyot vechalom
Hineh shuv

Zeh atah shenoge'a
Atah shebore'ach
Ted'a ein li reg'a
Afilu dakah lechakot
Vehashemesh hayom
Me'irah li latzet
El hayam hagadol

Yesh bi od koach achshav
Rak tani'ach hakol kvar nichtam venislach
Vehalev mitrape
Vegashem nifsak
Az chozer shuv hayare'ach
Ha'aviv shuv magi'a
Veshuv

Zeh atah shenoge'a...

Dal fordítása The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach magyarra


Igen, a koach achshav
K'shehalachta chiyech li yare'ach
Natan et oro bechalom
Vehalailah kvar lo mefachedet
Levad lihyot vechalom
Hineh shuv
katalógusa Zeh atah shenoge'a
Atah shebore'ach
Ted'a ein li reg'a
Afilu dakah lechakot
Vehashemesh széna
Me'irah li latzet
El hayam hagadol
katalógusa Igen, a koach achshav
Rak tani'ach hakol kvar nichtam venislach
Vehalev mitrape
Vegashem nifsak
Az chozer shuv hayare'ach
Ha'aviv shuv magi'a
Veshuv
katalógusa Zeh atah shenoge'a ...


Zenei videoklip The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach Nézd online  • The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach

Népszerű dalok The Idan Raichel Project