FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
canzone

Ale Nisa Baruach

album
musicista
generi
anno


Ascolta la canzone The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach in linea


  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


Testo della canzone The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


Kol kach harbeh milim
Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim
Atah medaber
Shotek lerega, ad lerega acher

Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Shaket misaviv
Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ach mitromem
Nofel al hash'vil

Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv...

Traduzione della canzone The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach in italiano


Kol kach harbeh milim
Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher

kach harbeh shanim
Atah medaber
Shotek lerega, ad lerega acher

Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Shaket misaviv
Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ach mitromem
Nofel al hash'vil

Beyachad Yosh'vim
Veshaket misaviv ...


Video clip musicale The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach guarda online  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach

Canzoni popolari The Idan Raichel Project