FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - The Idan Raichel Project (2002)
canzone

Shoshanim Atzuvot

album
musicista
generi
anno


Ascolta la canzone The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot in linea


  • The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot


Testo della canzone The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot


Sham baharim sheme'al hak'far shelanu
Yesh sham gan shel shoshanim
Machar etze li hesh'kem baboker
Im tziyutz hatziporim

Avi le'ahuvi misham perach
Mis'deh ha'adumim
Ed'a ani shelo
Ve'hu sheli le'olamim...

Yaradti mehahar likfar shelanu
Bishe'arei shoshanim
Ach ahuvi lo babait
Sheket bein hachadarim

Sham al hahar sheme'al hak'far shelanu
Ahuvi balailah lo chazar
Matza lo ahuvah acheret
Velibi nishbar...

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

Traduzione della canzone The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot in italiano


Sham baharim sheme'al haq'far shelanu
Yesh sham gan shel shoshanim
Machar etze li hesh'kem baboker
Im tziyutz hatziporim

Avi le'ahuvi misham perach
Mis'deh ha'adumim
Ed'a ani shelo
Ve'hu sheli le'olamim ...

Yaradti mehahar likfar shelanu
Bishe'arei shoshanim
Ach ahuvi lo babait
Sheket bein hachadarim

Sham al hahar sheme'al hak'far shelanu
Ahuvi balailah lo chazar
Matza lo ahuvah acheret
Velibi nishbar ...

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah ...
Ecco, ein lo kach she'od yom yavo ...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah ...
Ecco, ein lo kach she'od yom yavo ...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po


Video clip musicale The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot guarda online  • The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot

Canzoni popolari The Idan Raichel Project