FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
canzone

Yesh Bi Od Ko'Ach

album
musicista
generi
anno


Ascolta la canzone The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach in linea


  • The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach


Testo della canzone The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach


Yesh bi od koach achshav
K'shehalachta chiyech li yare'ach
Natan et oro bechalom
Vehalailah kvar lo mefachedet
Levad lihyot vechalom
Hineh shuv

Zeh atah shenoge'a
Atah shebore'ach
Ted'a ein li reg'a
Afilu dakah lechakot
Vehashemesh hayom
Me'irah li latzet
El hayam hagadol

Yesh bi od koach achshav
Rak tani'ach hakol kvar nichtam venislach
Vehalev mitrape
Vegashem nifsak
Az chozer shuv hayare'ach
Ha'aviv shuv magi'a
Veshuv

Zeh atah shenoge'a...

Traduzione della canzone The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach in italiano


Yesh bi od koach achshav
K'shehalachta chiyech li yare'ach
Natan et oro bechalom
Vehalailah kvar lo mefachedet
Levad lihyot vechalom
Hineh shuv

Zeh atah shenoge'a
Atah shebore'ach
Ted'a ein li reg'a
Afilu dakah lechakot
Fieno di Vehashemesh
Me'irah li latzet
El hayam hagadol

Yesh bi od koach achshav
Rak tani'ach hakol kvar nichtam venislach
Vehalev mitrape
Vegashem nifsak
Az chozer shuv hayare'ach
Ha'aviv shuv magi'a
Veshuv

Zeh atah shenoge'a ...


Video clip musicale The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach guarda online  • The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach

Canzoni popolari The Idan Raichel Project