FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)

Ale Nisa Baruach

アルバム
音楽家
ジャンル


この曲を聴きます The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach オンライン


  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


歌詞 The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


Kol kach harbeh milim
Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim
Atah medaber
Shotek lerega, ad lerega acher

Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Shaket misaviv
Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ach mitromem
Nofel al hash'vil

Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv...

歌の翻訳 The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach 日本語に


Kol kach harbeh milim
Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim
アタメダバー
Shotek lerega、ad lerega acher

Al mah atah Choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Shaket misaviv
Al mah atah Choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ach mitromem
Nofel al hash'vil

Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv ...


ミュージックビデオクリップ The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach オンラインで見ます  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach

人気の曲 The Idan Raichel Project