FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)

Mikol Ha'ahavot

アルバム
音楽家
ジャンル


この曲を聴きます The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot オンライン


  • The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot


歌詞 The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot


Kol reg'a shenish'ar - zikaron yashan
Vekol mah shenishkach im hashanim
Kol shek'var avar
Ha'im tizkor otanu
Ha'im ted'a? Atah sham bekulam

Kol michtav she'lo nichtav
Kol shene'emar
Bechol siman asher negaleh elai
Ve'omer otcha
Haboker she'oleh, aleh nosher
Yare'ach bachalon

Mi kol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Ha'im tishm'a koli kore lecha
Ha'im ted'a?
Ha'im tizkor shtikot yafot
Et lechashat kolcha, et mag'a yadcha

Mikol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Atah rachok mimeni velibi chaser otcha
Velo bikashti li davar
Milvad lihyot shelcha
Milvad lihyot itcha

歌の翻訳 The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot 日本語に


Kol reg'a shenish'ar-zikaron yashan
Vekol mah shenishkach im hashanim
Kol shek'var avar
ハイム・ティズコール・オタヌ
ハイム・テダ? Atah sham bekulam

Kol michtav she'lo nichtav
コル・シェネエマール
Bechol siman asher negaleh elai
Ve'omer otcha
ハボーカー、シーオレ、アレー・ノーシャー
ヤレア・バッハロン

Mi kol ha'ahavot she'yesh lach'lom
ビカシュティリオチャ
ハイム・ティシュマ・コリ・コレチャ
ハイムテダー?
ハイムティズコールシュティコットヤフォト
et lechashat kolcha、et mag'a yadcha

Mikol ha'ahavot she'yesh lach'lom
ビカシュティリオチャ
Atah rachok mimeni velibi chaser otcha
Velo bikashti li davar
Milvad lihyotシェルチャ
ミルヴァードリヒョットイチャ


ミュージックビデオクリップ The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot オンラインで見ます  • The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot

人気の曲 The Idan Raichel Project