FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - The Idan Raichel Project (2002)

Shoshanim Atzuvot

アルバム
音楽家
ジャンル


この曲を聴きます The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot オンライン


  • The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot


歌詞 The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot


Sham baharim sheme'al hak'far shelanu
Yesh sham gan shel shoshanim
Machar etze li hesh'kem baboker
Im tziyutz hatziporim

Avi le'ahuvi misham perach
Mis'deh ha'adumim
Ed'a ani shelo
Ve'hu sheli le'olamim...

Yaradti mehahar likfar shelanu
Bishe'arei shoshanim
Ach ahuvi lo babait
Sheket bein hachadarim

Sham al hahar sheme'al hak'far shelanu
Ahuvi balailah lo chazar
Matza lo ahuvah acheret
Velibi nishbar...

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

歌の翻訳 The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot 日本語に


シャムバハリムシェメアルハクファールシェラヌ
イェシャムガンシェルショーシャニム
Machar etze li hesh'kem baboker
Im tziyutz hatziporim

アヴィ・レアフヴィ・ミシャム・ペラッハ
Mis'deh ha'adumim
Ed'a ani shelo
Ve'hu sheli le'olamim ...

ヤラディ・メハール・リクファー・シェラヌ
Bishe'arei shoshanim
Ach ahuvi lo babait
シェケット・ベイン・ハチャダリム

シャムアルハハールシェメアルハクファールシェラヌ
Ahuvi balailah lo chazar
Matza lo ahuvah acheret
Velibi nishbar ...

Lo、Elohim Ta'aseh Sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah ...
Lo、ein lo kach she'od yom yavo ...
Shoshanim atzuvot、vehu lo po

Lo、Elohim Ta'aseh Sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah ...
Lo、ein lo kach she'od yom yavo ...
Shoshanim atzuvot、vehu lo po


ミュージックビデオクリップ The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot オンラインで見ます  • The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot

人気の曲 The Idan Raichel Project