FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
노래

Ale Nisa Baruach

앨범
음악가
장르


그 노래를 들어 봐 The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach 온라인


  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


노래 가사 The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


Kol kach harbeh milim
Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim
Atah medaber
Shotek lerega, ad lerega acher

Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Shaket misaviv
Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ach mitromem
Nofel al hash'vil

Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv...

노래 번역 The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach 한국어로


콜 카치 하베 밀림
아타 로머
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol Kach Harbeh Shanim
아타 메다 버
Shotek lerega, lerega acher

Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
애니 차차 achshav
Shaket misaviv
Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ach mitromem
노펠 알 해시 빌

Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv ...


뮤직 비디오 클립 The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach 온라인으로보기  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach

인기있는 노래 The Idan Raichel Project