FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - The Idan Raichel Project (2002)
노래

Shoshanim Atzuvot

앨범
음악가
장르


그 노래를 들어 봐 The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot 온라인


  • The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot


노래 가사 The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot


Sham baharim sheme'al hak'far shelanu
Yesh sham gan shel shoshanim
Machar etze li hesh'kem baboker
Im tziyutz hatziporim

Avi le'ahuvi misham perach
Mis'deh ha'adumim
Ed'a ani shelo
Ve'hu sheli le'olamim...

Yaradti mehahar likfar shelanu
Bishe'arei shoshanim
Ach ahuvi lo babait
Sheket bein hachadarim

Sham al hahar sheme'al hak'far shelanu
Ahuvi balailah lo chazar
Matza lo ahuvah acheret
Velibi nishbar...

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

노래 번역 The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot 한국어로


Sham Baharim Sheme'al Haq'far shelanu
Yesh sham gan shel shoshanim
Machar etze li hesh'kem baboker
Im tziyutz hatziporim

Avi le'ahuvi misham perach
미 데스 하아 둠 im
Ed'a ani shelo
Ve'hu sheli le'olamim ...

Yaradti mehahar likfar shelanu
비셰 아레 shoshanim
Ach Ahuvi Lo babait
하카다 림 빈장

샴 알 하하 르 셈알 하크 파르 셀라 누
Ahuvi Balailah Lo Chazar
Matza lo ahuvah acheret
벨리 비 nishbar ...

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
메카 케 바놈 우 발라야 ...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo ...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
메카 케 바놈 우 발라야 ...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo ...
Shoshanim Atzuvot, 베 후로 포


뮤직 비디오 클립 The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot 온라인으로보기  • The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot

인기있는 노래 The Idan Raichel Project