FLOWLEZ

Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka przetwarzania danych osobowych została sporządzona zgodnie z wymogami prawa i określa procedurę przetwarzania danych osobowych oraz środki zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych podjęte przez Administrację serwisu flowlez.com (dalej: jako Operator).

1.1. Operator za najważniejszy cel i warunek realizacji swoich działań stawia poszanowanie praw i wolności człowieka i obywatela przy przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym ochronę prawa do prywatności, tajemnicy osobistej i rodzinnej.

1.2. Polityka tego Operatora dotycząca przetwarzania danych osobowych (zwana dalej Polityką) ma zastosowanie do wszystkich informacji, jakie Operator może otrzymać o osobach odwiedzających serwis flowlez.com.

2. Podstawowe pojęcia używane w Polityce

2.1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych - przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem technologii komputerowej;

2.2. Blokowanie danych osobowych - czasowe zaprzestanie przetwarzania danych osobowych (z wyjątkiem przypadków, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wyjaśnienia danych osobowych);

2.3. Serwis - zbiór materiałów graficznych i informacyjnych oraz programów komputerowych i baz danych, zapewniających ich dostępność w Internecie pod adresem sieciowym flowlez.com;

2.4. System informacji o danych osobowych - zbiór danych osobowych zawartych w bazach danych oraz technologie informacyjne i środki techniczne zapewniające ich przetwarzanie;

2.5. Depersonalizacja danych osobowych - działania, w wyniku których nie jest możliwe ustalenie, bez dodatkowych informacji, prawa własności danych osobowych konkretnego Użytkownika lub innego podmiotu danych osobowych;

2.6. Przetwarzanie danych osobowych - dowolna czynność (operacja) lub zestaw czynności (operacji) wykonywanych z wykorzystaniem narzędzi automatyzacji lub bez wykorzystania tych narzędzi z danymi osobowymi, w tym gromadzenie, utrwalanie, systematyzacja, gromadzenie, przechowywanie, wyjaśnianie (aktualizacja, zmiana), ekstrakcja , wykorzystywanie, przekazywanie (dystrybucja, udostępnianie, dostęp), depersonalizacja, blokowanie, usuwanie, niszczenie danych osobowych;

2.7. Operator - organ państwowy, organ komunalny, osoba prawna lub osoba fizyczna samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami organizującymi i (lub) prowadzącymi przetwarzanie danych osobowych, a także określającymi cele przetwarzania danych osobowych, skład dane osobowe do przetwarzania, czynności (operacje) wykonywane na danych osobowych;

2.8. Dane osobowe - wszelkie informacje odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do konkretnego lub możliwego do zidentyfikowania Użytkownika serwisu internetowego flowlez.com;

2.9. Użytkownik - każdy odwiedzający serwis flowlez.com;

2.10. Podanie danych osobowych - czynności mające na celu udostępnienie danych osobowych określonej osobie lub określonemu kręgowi osób;

2.11. Rozpowszechnianie danych osobowych - wszelkie czynności zmierzające do udostępnienia danych osobowych nieokreślonemu kręgowi osób (przekazanie danych osobowych) lub zapoznania się z danymi osobowymi nieograniczonej liczby osób, w tym ujawnienie danych osobowych w mediach, zamieszczenie na sieci informacyjne i telekomunikacyjne lub zapewniające dostęp do danych osobowych w jakikolwiek inny sposób;

2.12. Przekazywanie danych osobowych za granicę - przekazanie danych osobowych na terytorium państwa obcego organowi państwa obcego, zagranicznej osobie fizycznej lub prawnej;

2.13. Niszczenie danych osobowych - wszelkie działania, w wyniku których dane osobowe ulegają nieodwracalnemu zniszczeniu z niemożnością dalszego odtworzenia treści danych osobowych w systemie informacji o danych osobowych i (lub) zniszczeniu ulegają materialne nośniki danych osobowych.

3. Operator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkownika

3.1. Pełne imię i nazwisko;

3.2. Adres e-mail;

3.3. Numery telefoniczne;

3.4. Rok, miesiąc, data i miejsce urodzenia;

3.5. Zdjęcia;

3.6. Witryna gromadzi i przetwarza również zanonimizowane dane o odwiedzających (w tym pliki cookie) za pomocą internetowych usług statystycznych (Yandex Metrica i Google Analytics i inne).

3.7. Powyższe dane w dalszej części Polityki łączy ogólna koncepcja Danych Osobowych.

4. Cele przetwarzania danych osobowych

4.1. Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest poinformowanie Użytkownika poprzez wysyłanie wiadomości e-mail; zapewnienie Użytkownikowi dostępu do usług, informacji i / lub materiałów zawartych w serwisie.

4.2. Operator ma również prawo do wysyłania Użytkownikowi powiadomień o nowych produktach i usługach, ofertach specjalnych i różnych wydarzeniach. Użytkownik zawsze może odmówić otrzymywania wiadomości informacyjnych wysyłając do Operatora pismo na adres e-mail flowlez.com@gmail.com z dopiskiem „Odmowa powiadamiania o nowych produktach i usługach oraz ofertach specjalnych”.

4.3. Zanonimizowane dane Użytkowników zbierane za pomocą statystyk internetowych służą do zbierania informacji o działaniach Użytkowników w serwisie, poprawy jakości serwisu i jego zawartości.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

5.1. Operator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w przypadku ich samodzielnego wypełnienia i / lub przesłania przez Użytkownika za pomocą specjalnych formularzy znajdujących się na stronie flowlez.com. Wypełniając odpowiednie formularze i / lub przesyłając swoje dane osobowe do Operatora, Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką.

5.2. Operator przetwarza zanonimizowane dane o Użytkowniku, jeżeli jest to dozwolone w ustawieniach przeglądarki Użytkownika (włączona jest możliwość przechowywania plików cookies oraz wykorzystania technologii JavaScript).

6. Procedura zbierania, przechowywania, przekazywania i innego rodzaju przetwarzania danych osobowych

Bezpieczeństwo przetwarzanych przez Operatora danych osobowych jest zapewnione poprzez wdrożenie środków prawnych, organizacyjnych i technicznych niezbędnych do pełnego dostosowania się do wymagań obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

6.1. Operator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych i podejmuje wszelkie możliwe środki w celu wykluczenia dostępu do danych osobowych osób nieuprawnionych.

6.2. Dane osobowe Użytkownika w żadnym wypadku nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków związanych z wdrożeniem obowiązujących przepisów.

6.3. W przypadku ujawnienia nieścisłości w danych osobowych, Użytkownik może je samodzielnie zaktualizować, wysyłając powiadomienie do Operatora na adres e-mail Operatora flowlez.com@gmail.com z dopiskiem „Aktualizacja danych osobowych”.

6.4. Okres przetwarzania danych osobowych jest nieograniczony. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez wysłanie powiadomienia do Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Operatora flowlez.com@gmail.com z dopiskiem „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych dane".

7. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych

7.1. Operator przed przystąpieniem do transgranicznego przekazywania danych osobowych ma obowiązek upewnić się, że państwo obce, na którego terytorium ma przekazywać dane osobowe, zapewnia rzetelną ochronę praw osób, których dane dotyczą.

7.2. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych na terytorium innych państw, które nie spełniają powyższych wymagań, może nastąpić tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi pisemną zgodę na transgraniczne przekazanie jego danych osobowych i / lub wykonanie umowa, której stroną jest podmiot danych osobowych.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Użytkownik może otrzymać wszelkie wyjaśnienia dotyczące interesujących go kwestii związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, kontaktując się z Operatorem pod adresem e-mail flowlez.com@gmail.com.

8.2. Dokument ten będzie odzwierciedlał wszelkie zmiany w polityce przetwarzania danych osobowych przez Operatora. Polityka jest ważna przez czas nieokreślony, dopóki nie zostanie zastąpiona nową wersją.

8.3. Aktualna wersja Polityki jest ogólnie dostępna w Internecie pod adresem flowlez.com/ru/cms/policy/.