FLOWLEZ

Zgoda użytkownika

Niniejsza Umowa z użytkownikiem reguluje stosunki między właścicielem strony flowlez.com (zwanym dalej Administracją) a użytkownikiem Internetu (zwanym dalej Użytkownikiem) wynikające z korzystania z zasobów internetowych flowlez.com (dalej zwanych jako Witryna), na zasadach określonych w Umowie z Użytkownikiem. Administracja i Użytkownik zwani są dalej łącznie Stronami, a odrębnie Stroną.

Zaakceptowanie niniejszej Umowy użytkownika oznacza każdą czynność użytkownika wykonaną w witrynie administracyjnej.

Umowa użytkownika może zostać zmieniona przez Administrację w dowolnym momencie bez specjalnego powiadomienia Użytkownika. Nowa edycja Umowy użytkownika wchodzi w życie z chwilą umieszczenia jej w Serwisie.

Aktualna wersja (oryginalna) niniejszej Umowy użytkownika jest dostępna pod adresem https://flowlez.com/ru/cms/user-agreement/.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Serwis jest zbiorem informacji, Treści i programów komputerowych zawartych w systemie informatycznym zapewniającym dostępność tych informacji i Treści w Internecie pod adresem sieciowym: flowlez.com.

1.2. Niniejsza Umowa użytkownika określa prawa i obowiązki Użytkowników i Administracji. Zasady dotyczą również relacji związanych z prawami i interesami osób trzecich niebędących Użytkownikami, na które mogą mieć wpływ działania Użytkowników.

1.3 Administracja prowadzi działania mające na celu zapewnienie możliwości zamieszczania treści muzycznych (nazw wykonawców, tytułów albumów, tytułów piosenek, tekstów piosenek, tłumaczeń piosenek, linków do piosenek na youtube.com) (zwanych dalej Treścią) na Stronie, oraz zapewnia również wszystkim Użytkownikom możliwość dostępu do takich Treści w Witrynie zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

1.4 Witryna zapewnia Użytkownikom możliwość korzystania z Witryny w ramach dozwolonych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej, a także w ramach możliwości Witryny zapewnianych przez Administrację.

2. Obowiązki Użytkownika

2.1 Witryna zapewnia Użytkownikom możliwość korzystania z Witryny w ramach dozwolonych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej, a także w ramach możliwości Witryny zapewnianych przez Administrację.

2.2 Korzystając z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej, do nienaruszania praw autorskich / praw pokrewnych osób trzecich oraz do niepodejmowania działań, które mogą w jakikolwiek sposób wpływać i / lub naruszać prawa autorskie / pokrewne prawa osób trzecich.

2.3 Użytkownik jest całkowicie niezależnie odpowiedzialny za wszystkie swoje działania, które wykonuje podczas korzystania z Witryny, zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej.

2.4 Użytkownik ma prawo do zamieszczania Treści w Serwisie, jeżeli ma prawo do takiego umieszczania Treści i jeżeli działania te nie wpływają na prawa i uzasadnione interesy osób trzecich, w tym autorów Treści.

2.5 Przed zamieszczeniem informacji i Treści Użytkownik zobowiązany jest najpierw ocenić zgodność z prawem ich zamieszczenia. W przypadku wątpliwości co do legalności wykonania określonych czynności, w tym umieszczenia informacji i / lub Treści, Administracja zaleca powstrzymanie się od takich działań.

2.6 Użytkownik jest osobiście odpowiedzialny za wszelkie informacje, które umieszcza w Witrynie, bez żadnych ograniczeń czasowych dla takiej publikacji.

2.7 Użytkownikowi zabrania się:

2.7.1 przesyłać, przechowywać, publikować, rozpowszechniać i w inny sposób wykorzystywać wszelkie informacje, które: zawierają groźby, dyskredytują, obrażają, zniesławiają honor i godność lub reputację biznesową lub naruszają prywatność innych użytkowników lub osób trzecich; narusza prawa nieletnich; jest wulgarna lub obsceniczna, zawiera obsceniczny język, zawiera obrazy i teksty pornograficzne lub sceny o charakterze seksualnym z udziałem nieletnich; zawiera sceny przemocy lub nieludzkiego traktowania zwierząt; zawiera opis środków i metod samobójstwa, wszelkie zachęty do jego popełnienia; promuje i / lub propaguje nawoływanie do nienawiści lub wrogości rasowej, religijnej, etnicznej, faszyzmu lub ideologii wyższości rasowej; zawiera materiały ekstremistyczne; promuje działalność przestępczą lub zawiera wskazówki, instrukcje lub wytyczne dotyczące popełnienia czynów przestępczych, zawiera informacje o ograniczonym dostępie, w tym między innymi tajemnice państwowe i handlowe, informacje o życiu prywatnym osób trzecich; zawiera reklamy lub opisuje atrakcyjność używania narkotyków, w tym „narkotyki cyfrowe” (pliki dźwiękowe, które wpływają na ludzki mózg poprzez dudnienia różnicowe), informacje o dystrybucji narkotyków, receptury ich wytwarzania i porady dotyczące stosowania; jest oszukańczy; a także narusza inne prawa i interesy obywateli i osób prawnych lub wymogi ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej.

2.7.2 Nielegalnie przesyłać, przechowywać, publikować, rozpowszechniać i udostępniać lub w inny sposób wykorzystywać własność intelektualną innych użytkowników Witryny i stron trzecich.

2.7.3 Przesyłać, przechowywać, publikować, rozpowszechniać i zapewniać dostęp lub w inny sposób wykorzystywać wirusy, trojany i inne złośliwe programy.

3. Obowiązki Administracji

3.1 Administracja ma prawo zapewnić Użytkownikowi wszystkie usługi Witryny do użytku.

3.2 Administracja ma prawo w dowolnym momencie na czas nieokreślony ograniczyć dostęp do wszelkich usług, części Witryny, Treści bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika lub dokonywania zmian w niniejszej Umowie z Użytkownikiem.

3.3 Administracja ma prawo do usunięcia, zablokowania, wycofania z Serwisu Treści zamieszczonych przez Użytkownika z naruszeniem zasad niniejszej Umowy lub z naruszeniem norm ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej, w tym norm prawa Federacja Rosyjska w sprawie własności intelektualnej.

3.4 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez strony trzecie Użytkownikom Witryny, nawet jeśli w Witrynie znajduje się łącze do takich usług.

4. Przesyłanie treści

4.1 Użytkownik zgadza się i potwierdza, że ​​ma prawo do umieszczania na Stronie wyłącznie Treści, które należą do niego zgodnie z prawem i nie jest uprawniony do przesyłania Treści, które nie należą do Użytkownika zgodnie z prawem.

4.2 Administracja ma na zasadzie niewyłączności prawo do korzystania z Treści (powielanie, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie, tłumaczenie lub inne przetwarzanie Treści) przesłanych przez Użytkownika.

4.3 Administracja niniejszym ustala, a Użytkownik rozumie i zgadza się, że w dowolnym momencie Administracja ma prawo zakończyć / zawiesić możliwość korzystania przez Użytkownika z Witryny. Jednocześnie Administracja, zgodnie z niniejszą Umową i ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, nie ma obowiązku zapewnienia Użytkownikowi możliwości przesyłania Treści do Witryny i nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika, jeżeli praca Witryny jest zakończone / zawieszone z dowolnego powodu.

5. Inne warunki

5.1 Administracja Strony zapewnia techniczną możliwość korzystania z niej przez Użytkowników, nie uczestniczy w tworzeniu treści informacji Użytkowników oraz nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za działania lub bezczynność jakichkolwiek osób w związku z korzystaniem .

5.2 Administracja witryny podejmuje działania w celu ochrony praw i interesów osób oraz zapewnienia zgodności z wymogami ustawodawstwa Federacji Rosyjskiej po złożeniu przez zainteresowaną osobę wniosku do Administracji Witryny w określony sposób. Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkownika niniejszych zasad i zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, a także po otrzymaniu informacji od innych użytkowników lub osób trzecich o naruszeniu przez Użytkownika niniejszych zasad ( moderować) lub usuwać jakiekolwiek informacje opublikowane przez Użytkownika, które naruszają zakazy ustanowione w niniejszym regulaminie, zawiesić, ograniczyć lub zakończyć dostęp użytkownika do wszystkich lub niektórych sekcji lub usług serwisu w dowolnym momencie z dowolnego powodu lub bez wyjaśnienia, z wcześniejszym powiadomieniem lub bez niego, bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, jakie może spowodować użytkownik w wyniku takiego działania.

5.3 Niniejsza Umowa obowiązuje w momencie rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Witryny, tak jakby została podpisana przez Strony na piśmie.
Kontakty administracyjne:

email: flowlez.com@gmail.com