FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
utwór muzyczny

Ale Nisa Baruach

album
muzyk
gatunki
rok


Słuchać piosenki The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach online


  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


Tekst piosenki The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


Kol kach harbeh milim
Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim
Atah medaber
Shotek lerega, ad lerega acher

Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Shaket misaviv
Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ach mitromem
Nofel al hash'vil

Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv...

Tłumaczenie piosenki The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach na język polski


Kol kach harbeh milim
Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim
Medaber Atah
Shotek Lerega, reklama Lerega Acher

Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Shaket misaviv
Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ach mitromem
Nofel al hash'vil

Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv ...


Klip muzyczny The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach oglądać online  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach

Popularne piosenki The Idan Raichel Project