FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
utwór muzyczny

Yesh Bi Od Ko'Ach

album
muzyk
gatunki
rok


Słuchać piosenki The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach online


  • The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach


Tekst piosenki The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach


Yesh bi od koach achshav
K'shehalachta chiyech li yare'ach
Natan et oro bechalom
Vehalailah kvar lo mefachedet
Levad lihyot vechalom
Hineh shuv

Zeh atah shenoge'a
Atah shebore'ach
Ted'a ein li reg'a
Afilu dakah lechakot
Vehashemesh hayom
Me'irah li latzet
El hayam hagadol

Yesh bi od koach achshav
Rak tani'ach hakol kvar nichtam venislach
Vehalev mitrape
Vegashem nifsak
Az chozer shuv hayare'ach
Ha'aviv shuv magi'a
Veshuv

Zeh atah shenoge'a...

Tłumaczenie piosenki The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach na język polski


Yesh bi od koach achshav
K'shehalachta chiyech li yare'ach
Natan et oro bechalom
Vehalailah kvar lo mefachedet
Levad lihyot vechalom
Hineh shuv

Zeh atah shenoge'a
Atah shebore'ach
Ted'a ein li reg'a
Afilu dakah lechakot
Vehicleashemesh hayom
Me'irah li latzet
El Hayam Hagadol

Yesh bi od koach achshav
Rak tani'ach hakol kvar nichtam venislach
Mitrape Vehiclealev Vegashem nifsak
Az chozer shuv hayare'ach
Ha'aviv shuv magi'a
Veshuv

Zeh atah shenoge'a ...


Klip muzyczny The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach oglądać online  • The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach

Popularne piosenki The Idan Raichel Project