FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
canção

Ale Nisa Baruach

álbum
músico
gêneros
ano


Ouça a música The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach conectados


  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


Letra da música The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach


Kol kach harbeh milim
Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim
Atah medaber
Shotek lerega, ad lerega acher

Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Shaket misaviv
Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ach mitromem
Nofel al hash'vil

Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv...

Tradução de músicas The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach em portugues


Kol kach harbeh milim
Atah lo omer
Hayiti osefet she'uchal lehizacher
Kol kach harbeh shanim - Comentários Atah medaber
Shotek lerega, ad lerega acher

Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Ani itcha achshav
Misaviv de Shaket
Al mah atah choshev
Kshe'atah lo mak'shiv
Aleh nisa baru'ach mitromem
Nofel al hash'vil

Yosh'vim beyachad
Veshaket misaviv ...


Videoclipe musical The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach vê online  • The Idan Raichel Project - Ale Nisa Baruach

Musicas populares The Idan Raichel Project