FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
canção

Mikol Ha'ahavot

álbum
músico
gêneros
ano


Ouça a música The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot conectados


  • The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot


Letra da música The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot


Kol reg'a shenish'ar - zikaron yashan
Vekol mah shenishkach im hashanim
Kol shek'var avar
Ha'im tizkor otanu
Ha'im ted'a? Atah sham bekulam

Kol michtav she'lo nichtav
Kol shene'emar
Bechol siman asher negaleh elai
Ve'omer otcha
Haboker she'oleh, aleh nosher
Yare'ach bachalon

Mi kol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Ha'im tishm'a koli kore lecha
Ha'im ted'a?
Ha'im tizkor shtikot yafot
Et lechashat kolcha, et mag'a yadcha

Mikol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Atah rachok mimeni velibi chaser otcha
Velo bikashti li davar
Milvad lihyot shelcha
Milvad lihyot itcha

Tradução de músicas The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot em portugues


Kol reg'a shenish'ar - zikaron yashan
Vekol mah shenishkach im hashanim
Kol shek'var avar
Ha'im tizkor otanu - Comentários Ha'im ted'a? Atah sham bekulam

Kol michtav she'lo nichtav
Kol shene'emar
Bechol siman asher negaleh elai
Ve'omer otcha
Haboker she'oleh, aleh nosher
Yare'ach Bachalon

Mi kol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha - Comentários Ha'im tishm'a koli kore lecha
Ha'im ted'a?
Ha'im tizkor shtikot yafot
Et lechashat kolcha, y magcha yadcha

Mikol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha - Comentários Atah rachok mimeni velibi chaser otcha
Velo bikashti li davar
Milvad lihyot shelcha
Milvad lihyot itcha


Videoclipe musical The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot vê online  • The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot

Musicas populares The Idan Raichel Project