FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - The Idan Raichel Project (2002)
canção

Shoshanim Atzuvot

álbum
músico
gêneros
ano


Ouça a música The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot conectados


  • The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot


Letra da música The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot


Sham baharim sheme'al hak'far shelanu
Yesh sham gan shel shoshanim
Machar etze li hesh'kem baboker
Im tziyutz hatziporim

Avi le'ahuvi misham perach
Mis'deh ha'adumim
Ed'a ani shelo
Ve'hu sheli le'olamim...

Yaradti mehahar likfar shelanu
Bishe'arei shoshanim
Ach ahuvi lo babait
Sheket bein hachadarim

Sham al hahar sheme'al hak'far shelanu
Ahuvi balailah lo chazar
Matza lo ahuvah acheret
Velibi nishbar...

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

Tradução de músicas The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot em portugues


Sham baharim sheme'al haq'far shelanu
Yesh sham gan shel shoshanim
Machar etze li hesh'kem baboker
Im tziyutz hatziporim

Avi le'ahuvi misham perach
Mis'deh ha'adumim
Ed'a ani shelo - Comentários Ve'hu sheli le'olamim ...

Yaradti mehahar likfar shelanu
Bishe'arei shoshanim
Ach ahuvi lo babait
Sheket bein hachadarim

Sham al hahar sheme'al hak'far shelanu
Ahuvi balailah lo chazar
Matza lo ahuvah acheret
Velibi nishbar ...

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah ...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo ...
Shoshanim Atzuvot, vehu lo po

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah ...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo ...
Shoshanim Atzuvot, vehu lo po


Videoclipe musical The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot vê online  • The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot

Musicas populares The Idan Raichel Project