FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
canção

Yesh Bi Od Ko'Ach

álbum
músico
gêneros
ano


Ouça a música The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach conectados


  • The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach


Letra da música The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach


Yesh bi od koach achshav
K'shehalachta chiyech li yare'ach
Natan et oro bechalom
Vehalailah kvar lo mefachedet
Levad lihyot vechalom
Hineh shuv

Zeh atah shenoge'a
Atah shebore'ach
Ted'a ein li reg'a
Afilu dakah lechakot
Vehashemesh hayom
Me'irah li latzet
El hayam hagadol

Yesh bi od koach achshav
Rak tani'ach hakol kvar nichtam venislach
Vehalev mitrape
Vegashem nifsak
Az chozer shuv hayare'ach
Ha'aviv shuv magi'a
Veshuv

Zeh atah shenoge'a...

Tradução de músicas The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach em portugues


Yesh bi od koach achshav
K'shehalachta chiyech li yare'ach
Natan et oro bechalom
Vehalailah kvar lo mefachedet
Levad lihyot vechalom
Hineh shuv

Zeh atah shenoge'a
Atah shebore'ach
Ted'a ein li reg'a
Afilu dakah lechakot
Vehashemesh hayom
Me'irah li latzet - Comentários El hayam hagadol - Comentários
Yesh bi od koach achshav
Rak tani'ach hakol kvar nichtam venislach
Vehalev mitrape
Vegashem nifsak
Az chozer shuv hayare'ach
Ha'aviv shuv magi'a
Veshuv

Zeh atah shenoge'a ...


Videoclipe musical The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach vê online  • The Idan Raichel Project - Yesh Bi Od Ko'Ach

Musicas populares The Idan Raichel Project