FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
песня

Mikol Ha'ahavot

альбом
артист
жанры
год


Слушать песню The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot онлайн


  • The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot


Текст песни The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot


Kol reg'a shenish'ar - zikaron yashan
Vekol mah shenishkach im hashanim
Kol shek'var avar
Ha'im tizkor otanu
Ha'im ted'a? Atah sham bekulam

Kol michtav she'lo nichtav
Kol shene'emar
Bechol siman asher negaleh elai
Ve'omer otcha
Haboker she'oleh, aleh nosher
Yare'ach bachalon

Mi kol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Ha'im tishm'a koli kore lecha
Ha'im ted'a?
Ha'im tizkor shtikot yafot
Et lechashat kolcha, et mag'a yadcha

Mikol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Atah rachok mimeni velibi chaser otcha
Velo bikashti li davar
Milvad lihyot shelcha
Milvad lihyot itcha

Перевод песни The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot на русский язык


Kol reg'a shenish'ar - zikaron yashan
Векол мах шенишках им хашаним
Коль шек'вар авар
Хаим тизкор отану
Хаим Теда? Атах шам бекулам

Кол михтав ше ничтав
Коль шеньемар
Бехол симан эшер негалех элай
Ve'omer otcha
Haboker she'oleh, алех ношер
Yare'ach Bachalon

Mi kol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Бикашти ли отча
Хаим тишм'а коли коре леха
Хаим Теда?
Хаим тизкор штикот яфот
Et lechashat kolcha, et mag'a yadcha

Mikol ha'ahavot she'йеш lach'lom
Бикашти ли отча
Атах Рахок Мимени Вели Чейзер Отча
Вело бикашти ли давар
Milvad lihyot шелча
Мильвад лихёт итча


Музыкальный видео клип The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot смотреть онлайн  • The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot

Популярные песни The Idan Raichel Project