FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
เพลง

Mikol Ha'ahavot

อัลบั้ม
นักดนตรี
ประเภท
ปี


ฟังเพลง The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot ออนไลน์


  • The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot


เนื้อเพลง The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot


Kol reg'a shenish'ar - zikaron yashan
Vekol mah shenishkach im hashanim
Kol shek'var avar
Ha'im tizkor otanu
Ha'im ted'a? Atah sham bekulam

Kol michtav she'lo nichtav
Kol shene'emar
Bechol siman asher negaleh elai
Ve'omer otcha
Haboker she'oleh, aleh nosher
Yare'ach bachalon

Mi kol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Ha'im tishm'a koli kore lecha
Ha'im ted'a?
Ha'im tizkor shtikot yafot
Et lechashat kolcha, et mag'a yadcha

Mikol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Atah rachok mimeni velibi chaser otcha
Velo bikashti li davar
Milvad lihyot shelcha
Milvad lihyot itcha

การแปลเพลง The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot เป็นภาษาไทย


Kol reg'a shenish'ar - zikaron yashan
Vekol mah shenishkach im hashanim
Kol shek'var avar
Ha'im tizkor otanu
คุณกำลังพูดอะไร? Atah sham bekulam
ฟรี Kol michtav she'lo nichtav
Kol shene'emar
Bechol siman asher negaleh elai
Ve'omer otcha
Haboker she'oleh, aleh nosher
Yare'ach bachalon
ฟรี Mi kol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Ha'im tishm'a koli Korea lecha
Ha'im ted'a?
Ha'im tizkor shtikot yafot
Et lechashat kolcha และ mag'a yadcha
ฟรี Mikol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Atah rachok mimeni velibi chaser otcha
Velo bikashti li davar
Milvad lihyot shelcha
Milvad lihyot itcha


คลิปวิดีโอเพลง The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot ดูออนไลน์  • The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot

เพลงยอดนิยม The Idan Raichel Project