FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - The Idan Raichel Project (2002)
เพลง

Shoshanim Atzuvot

อัลบั้ม
นักดนตรี
ประเภท
ปี


ฟังเพลง The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot ออนไลน์


  • The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot


เนื้อเพลง The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot


Sham baharim sheme'al hak'far shelanu
Yesh sham gan shel shoshanim
Machar etze li hesh'kem baboker
Im tziyutz hatziporim

Avi le'ahuvi misham perach
Mis'deh ha'adumim
Ed'a ani shelo
Ve'hu sheli le'olamim...

Yaradti mehahar likfar shelanu
Bishe'arei shoshanim
Ach ahuvi lo babait
Sheket bein hachadarim

Sham al hahar sheme'al hak'far shelanu
Ahuvi balailah lo chazar
Matza lo ahuvah acheret
Velibi nishbar...

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

การแปลเพลง The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot เป็นภาษาไทย


Sham baharim sheme'al haq'far shelanu
Yesh sham gan shel shoshanim
Machar etze li hesh'kem baboker
Im tziyutz hatziporim
ฟรี Avi le'ahuvi misham perach
Mis'deh ha'adumim
Ed'a ani shelo
Ve'hu sheli le'olamim ...
ฟรี Yaradti mehahar likfar shelanu
Bishe'arei shoshanim
Ach ahuvi lo babait
Sheket bein hachadarim
ฟรี Sham al hahar sheme'al hak'far shelanu
Ahuvi balailah lo chazar
Matza lo ahuvah acheret
Velibi nishbar ...
ฟรี ทองหล่อ elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah ...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo ...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po
ฟรี ทองหล่อ elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah ...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo ...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po


คลิปวิดีโอเพลง The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot ดูออนไลน์  • The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot

เพลงยอดนิยม The Idan Raichel Project