FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
şarkı

Mikol Ha'ahavot

albüm
müzisyen
türler
yıl


Şarkıyı dinle The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot internet üzerinden


  • The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot


Şarkı sözleri The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot


Kol reg'a shenish'ar - zikaron yashan
Vekol mah shenishkach im hashanim
Kol shek'var avar
Ha'im tizkor otanu
Ha'im ted'a? Atah sham bekulam

Kol michtav she'lo nichtav
Kol shene'emar
Bechol siman asher negaleh elai
Ve'omer otcha
Haboker she'oleh, aleh nosher
Yare'ach bachalon

Mi kol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Ha'im tishm'a koli kore lecha
Ha'im ted'a?
Ha'im tizkor shtikot yafot
Et lechashat kolcha, et mag'a yadcha

Mikol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Atah rachok mimeni velibi chaser otcha
Velo bikashti li davar
Milvad lihyot shelcha
Milvad lihyot itcha

Şarkı çevirisi The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot Türkçeye


Kol reg'a shenish'ar - zikaron yashan
Vekol mah shenishkach im hashanim
Kol shek'var avar
Ha'im tizkor otanu
Ha'im ted'a? Atah sham bekulam

Kol michtav she'lo nichtav
Kol shene'emar
Bechol siman asher negaleh elai
Ve'omer otcha
Haboker she'oleh, aleh nosher
Yare'ach bachalon

Mi kol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Ha'im tishm'a koli kore lecha
Ha'im ted'a?
Ha'im tizkor shtikot yafot
Et lechashat kolcha, et mag'a yadcha

Mikol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Atah rachok mimeni velibi kovalayan otcha
Velo bikashti li davar
Milvad lihyot shelcha
Milvad lihyot itcha


Müzik video klibi The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot Online izle  • The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot

Popüler şarkılar The Idan Raichel Project