FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
пісня

Ein Li Terutzim

альбом
музикант
жанри
рік


Прослухайте пісню The Idan Raichel Project - Ein Li Terutzim онлайн


  • The Idan Raichel Project - Ein Li Terutzim


Пісенна лірика The Idan Raichel Project - Ein Li Terutzim


Ein li teirutzim
Yesh li sibot meshunot
K'mo hashemesh shak'ah
K'mo shene'elamta atah

Ein li teirutzim
Yesh li sibot acherot
K'mo hashemesh zarchah
Lefet'a chazarta atah

K'mo anan she'ba veholech baru'ach
Gam atah tashuv lanu'ach
K'mo chalom besof hayom
Shuv takum, shuv te'alem

Переклад пісні The Idan Raichel Project - Ein Li Terutzim на українську мову


Ein li teirutzim
Так, лі сибот мешунот K'mo hashemesh shak'ah
K'mo shene'elamta atah

Ein li teirutzim
Єш лі сибот ашерот
K'mo hashemesh zarchah
Lefet'a chazarta atah

K'mo anan she'ba veholech baru'ach
Gam atah tashuv lanu'ach
K'mo chalom besof hayom
Shuv takum, shuv te'alem


Музичний відеокліп The Idan Raichel Project - Ein Li Terutzim дивитись онлайн  • The Idan Raichel Project - Ein Li Terutzim

Популярні пісні The Idan Raichel Project