FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - Out Of The Depths (2005)
пісня

Mikol Ha'ahavot

альбом
музикант
жанри
рік


Прослухайте пісню The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot онлайн


  • The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot


Пісенна лірика The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot


Kol reg'a shenish'ar - zikaron yashan
Vekol mah shenishkach im hashanim
Kol shek'var avar
Ha'im tizkor otanu
Ha'im ted'a? Atah sham bekulam

Kol michtav she'lo nichtav
Kol shene'emar
Bechol siman asher negaleh elai
Ve'omer otcha
Haboker she'oleh, aleh nosher
Yare'ach bachalon

Mi kol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Ha'im tishm'a koli kore lecha
Ha'im ted'a?
Ha'im tizkor shtikot yafot
Et lechashat kolcha, et mag'a yadcha

Mikol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Atah rachok mimeni velibi chaser otcha
Velo bikashti li davar
Milvad lihyot shelcha
Milvad lihyot itcha

Переклад пісні The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot на українську мову


Kol reg'a shenish'ar - zikaron yashan
Vekol mah shenishkach im hashanim
Kol shek'var avar
Хаім Тізкор отану
Ha'im ted'a? Atah sham bekulam

Kol michtav she'lo nichtav
Kol shene'emar
Bechol siman asher negaleh elai
Ve'omer otcha
Haboker she'oleh, aleh nosher
Yare'ach bachalon

Mi kol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Ha'im tishm'a koli kore lecha
Хаїм тед'а?
Хаім тизкор штікот яфот
It lechashat kolcha, et mag'a yadcha

Mikol ha'ahavot she'yesh lach'lom
Bikashti li otcha
Atah rachok mimeni velibi chaser otcha
Velo bikashti li davar
Мільвад ліхіот шелча
Мільвад ліхіот свербіж


Музичний відеокліп The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot дивитись онлайн  • The Idan Raichel Project - Mikol Ha'ahavot

Популярні пісні The Idan Raichel Project