FLOWLEZ


Nghe bài hát Soundgarden - Applebite Trực tuyến


  • Soundgarden - Applebite


Lời bài hát Soundgarden - Applebite


No one can save
The pure or the brave
No one can save them at all
Grow and decay
Grow and decay
It's only forever
It's only forever

Loosely or tightly
Everything fits
Even the wrists on your arm
Grow and decay
Grow and decay
It's only forever
It's only forever...

Dịch bài hát Soundgarden - Applebite sang tiếng việt


Không ai có thể cứu
Tinh khiết hay dũng cảm
Không ai có thể cứu họ cả Phát triển và phân rã
Phát triển và phân rã
Nó chỉ là mãi mãi
Nó chỉ là mãi mãi

Nhẹ nhàng hoặc chặt chẽ
Mọi thứ đều phù hợp với
Ngay cả cổ tay trên cánh tay của bạn
Phát triển và phân rã
Phát triển và phân rã
Nó chỉ là mãi mãi
Nó chỉ là mãi mãi ...


Video clip ca nhạc Soundgarden - Applebite xem trực tuyến  • Soundgarden - Applebite

Những bài hát được ưa chuộng Soundgarden