FLOWLEZ
Phillip Phillips - The World From The Side Of The Moon (2012)
bài hát

Gone, Gone, Gone

album
nhạc sĩ
thể loại
ngôn ngữ
năm


Nghe bài hát Phillip Phillips - Gone, Gone, Gone Trực tuyến


  • Phillip Phillips - Gone, Gone, Gone


Lời bài hát Phillip Phillips - Gone, Gone, Gone


When life leaves you high and dry
I'll be at your door tonight
If you need help, if you need help
I'll shut down the city lights
I'll lie, cheat I'll beg and bribe
To make you well, to make you well

When enemies are at your door
I'll carry you away from war
If you need help, if you need help
Your hope dangling by a string
I'll share in your suffering
To make you well, to make you well

Give me reasons to believe
That you would do the same for me
And I will do it

For you, for you
Baby I'm not movin' on
I'll love you long after you're gone
For you, for you
You will never sleep alone
I'll love you long after you go
And long after you're gone gone gone

When you fall like a statue
I'm gonna be there to catch you
Put on your feet, you on your feet
And if your well is empty
Not a thing will prevent me
Tell me what you need, what do you need?

I surrender honestly
You've always done the same for me
So I will do it

For you, for you
Baby I'm not movin' on
I'll love you long after you're gone
For you, for you
You will never sleep alone
I'll love you long after you go
And long after you're gone gone gone

You're my backbone
You're my cornerstone
You're my crutch when my legs stop movin'
You're my head start
You're my rugged heart
You're the pulse that I've always needed

Like a drum baby don't stop beatin'
Like a drum baby don't stop beatin'
Like a drum baby don't stop beatin'
Like a drum my heart never stops beatin'

For you, for you
Baby I'm not movin' on
I'll love you long after you're gone
For you, for you
You will never sleep alone
I'll love you long after you go

For you, for you
Baby I'm not movin' on
I'll love you long after you're gone
For you, for you
You will never sleep alone
I'll love you long, long after you go

Like a drum baby don't stop beatin'
Like a drum baby don't stop beatin'
Like a drum baby don't stop beatin'
Like a drum my heart never stops beatin' for you

And long after you're gone gone gone
I'll love you long after you're gone gone gone

Dịch bài hát Phillip Phillips - Gone, Gone, Gone sang tiếng việt


Khi cuộc sống khiến bạn cao và khô - Tôi sẽ đến nhà bạn tối nay
Nếu bạn cần giúp đỡ, nếu bạn cần giúp đỡ
Tôi sẽ tắt đèn thành phố
Tôi sẽ nói dối, lừa dối tôi sẽ cầu xin và mua chuộc
Để làm cho bạn tốt, để làm cho bạn tốt

Khi kẻ thù ở trước cửa nhà bạn
Tôi sẽ mang bạn ra khỏi chiến tranh
Nếu bạn cần giúp đỡ, nếu bạn cần giúp đỡ
Hy vọng của bạn lơ lửng bởi một chuỗi
Tôi sẽ chia sẻ nỗi khổ của bạn
Để làm cho bạn tốt, để làm cho bạn tốt

Hãy cho tôi lý do để tin
Rằng bạn sẽ làm điều tương tự với tôi
Và tôi sẽ làm điều đó

Cho bạn, cho bạn
Em ơi em không được di chuyển trên
Tôi sẽ yêu bạn rất lâu sau khi bạn ra đi
Cho bạn, cho bạn
Bạn sẽ không bao giờ ngủ một mình
Tôi sẽ yêu bạn rất lâu sau khi bạn đi
Và rất lâu sau khi bạn biến mất
Khi bạn ngã như một bức tượng
Tôi sẽ ở đó để bắt bạn
Đặt chân lên, bạn trên đôi chân của bạn
Và nếu giếng của bạn trống rỗng
Không một điều gì sẽ ngăn cản tôi
Nói cho tôi biết bạn cần gì, bạn cần gì?

Tôi thành thật đầu hàng
Bạn đã luôn làm điều tương tự với tôi
Vì vậy, tôi sẽ làm điều đó

Cho bạn, cho bạn
Em ơi em không được di chuyển trên
Tôi sẽ yêu bạn rất lâu sau khi bạn ra đi
Cho bạn, cho bạn
Bạn sẽ không bao giờ ngủ một mình
Tôi sẽ yêu bạn rất lâu sau khi bạn đi
Và rất lâu sau khi bạn biến mất
Bạn là xương sống của tôi
Bạn là nền tảng của tôi
Bạn là đôi nạng của tôi khi đôi chân của tôi ngừng di chuyển Bạn là đầu của tôi
Bạn là trái tim bền vững của tôi
Bạn là nhịp đập mà tôi luôn cần

Giống như một đứa trẻ trống không ngừng đánh bại '
Giống như một đứa trẻ trống không ngừng đánh bại '
Giống như một đứa trẻ trống không ngừng đánh bại '
Giống như một cái trống, trái tim tôi không bao giờ ngừng đập
Cho bạn, cho bạn
Em ơi em không được di chuyển trên
Tôi sẽ yêu bạn rất lâu sau khi bạn ra đi
Cho bạn, cho bạn
Bạn sẽ không bao giờ ngủ một mình
Tôi sẽ yêu bạn rất lâu sau khi bạn đi

Cho bạn, cho bạn
Em ơi em không được di chuyển trên
Tôi sẽ yêu bạn rất lâu sau khi bạn ra đi
Cho bạn, cho bạn
Bạn sẽ không bao giờ ngủ một mình
Tôi sẽ yêu bạn rất lâu, rất lâu sau khi bạn đi

Giống như một đứa trẻ trống không ngừng đánh bại '
Giống như một đứa trẻ trống không ngừng đánh bại '
Giống như một đứa trẻ trống không ngừng đánh bại '
Giống như một cái trống, trái tim tôi không bao giờ ngừng đập vì bạn

Và rất lâu sau khi bạn biến mất Tôi sẽ yêu bạn rất lâu sau khi bạn ra đi


Video clip ca nhạc Phillip Phillips - Gone, Gone, Gone xem trực tuyến  • Phillip Phillips - Gone, Gone, Gone

Những bài hát được ưa chuộng Phillip Phillips