FLOWLEZ
The Idan Raichel Project - The Idan Raichel Project (2002)
歌曲

Shoshanim Atzuvot

專輯
音樂家
體裁


聽這首歌 The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot 線上


  • The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot


歌曲歌詞 The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot


Sham baharim sheme'al hak'far shelanu
Yesh sham gan shel shoshanim
Machar etze li hesh'kem baboker
Im tziyutz hatziporim

Avi le'ahuvi misham perach
Mis'deh ha'adumim
Ed'a ani shelo
Ve'hu sheli le'olamim...

Yaradti mehahar likfar shelanu
Bishe'arei shoshanim
Ach ahuvi lo babait
Sheket bein hachadarim

Sham al hahar sheme'al hak'far shelanu
Ahuvi balailah lo chazar
Matza lo ahuvah acheret
Velibi nishbar...

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

Lo, elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah...
Lo, ein lo kach she'od yom yavo...
Shoshanim atzuvot, vehu lo po

歌曲翻譯 The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot 變成中文


Sham baharim sheme'al haq'far shelanu
Yesh sham gan shel shoshanim
Machar etze li hesh'kem baboker
我tziyutz hatziporim

Avi le'ahuvi misham perach
Mis'deh ha'adumim
Ed'a ani shelo
Ve'hu sheli le'olamim ...

Yaradti mehahar likfar shelanu
Bishe'arei shoshanim
Ach ahuvi lo babait
Sheket bein hach​​adarim

Sham al haha​​r sheme'al hak'far shelanu
Ahuvi balailah lo chazar
Matza lo ahuvah acheret
Velibi nishbar ...

Lo,elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah ...
恩,恩·洛·卡赫,她是yom yavo ...
肖胡尼姆·阿祖沃特(Shoshanim Atzuvot),维胡罗波镇

Lo,elohim ta'aseh sheyavo
Mechakeh bayom uvalailah ...
恩,恩·洛·卡赫,她是yom yavo ...
婆罗洲Shoshanim Atzuvot


音樂視頻剪輯 The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot 在線觀看  • The Idan Raichel Project - Shoshanim Atzuvot

流行歌曲 The Idan Raichel Project